search
top

Loonstijging in de Eurozone vanaf 2008: in Nederland opmerkelijk laag.

Naar aanleiding van enig gekibbel op Twitter nogmaals de vraag: is er in Nederland nou sprake van een hoge of een lage loonstijging. Eerder heb ik op deze blog al naar de gegevens van het laatste jaar verwezen, maar dat is slechts 1 jaar. Nu de laatste gegevens, vergeleken met 2008. De grafiek geeft enkel de lonen in de ‘business-sector’ van de economie weer, dus zonder onderwijs, bestuur en gezien de Eurostat definitie van deze sector, o.a. grote delen van bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Uiteraard heeft Robin Fransman hier al het een en ander over gezegd, dit blijkt zijn mening te ondersteunen, voor de discussie verwijs ik u naar zijn artikel. Wat de gegevens betreft: in Nederland is als je naar de gegevens van de laatste vier kwartalen kijkt (2011-IV – 2012-III) echt geen sprake van een hoge loonstijging, integendeel. De loonstijging is lager dan in welk Eurozone land (dan wel landen met een ‘Euroklink’) dan ook, met uitzondering van een aantal landen waar een extreme economische crisis (meer dan 10% teruggang van het BBP) optrad of optreedt. Inderdaad, het verschil met Duitsland is beperkt maar toch aanwezig en momenteel stijgen de lonen daar sneller dan bij ons, de 6% verschil in vier jaar met bijvoorbeeld België en Oostenrijk is echt aanzienlijk. En zelfs in Spanje en Denemarken (met zijn overgewaardeerde munt) was de stijging hoger.

Lonen

De Nederlandse huizenmarkt: de Ierse ‘oplossing’ kan al niet meer…

U weet natuurlijk dat de Nederlandse, Duitse, Ierse, Spaanse en nog heel wat andere banken de afgelopen jaren vele, vele tientallen miljarden aan overheidssteun hebben gehad. En dat hoewel ECB die steun niet bij het overheidstekort optelde deze wel degelijk een van de voornaamste redenen is waarom de overheidsschulden in de genoemde landen zo opgelopen zijn (eerlijk is eerlijk: door terugbetalingen liep de schuld na 2008/2009 in Nederland dus minder snel op dan het tekort aangaf). Toch heeft deze steun het werkelijke probleem niet opgelost: nog steeds zitten veel huishoudens in Ierland, Nederland en Spanje (minder in Duitsland) met te hoge (hypotheek)schulden. Wat er op dit moment in Ierland ertoe leidt dat steeds meer mensen achter raken met het betalen van hun hypotheek (grafiek 1, uit deze bron). En hoe lost men het probleem op? Meestal door de hypotheken om te zetten in aflossingsvrije of grotendeels aflossingsvrije hypotheken (grafiek 2). Kerstraadsel: zou er ook een land zijn in Europa waar dat al niet meer mogelijk is? En o ja, ziet u bovenaan grafiek 2 dat hele dunne taartpuntje? Dat zijn de 0,2% van de hypotheken waarvan de rente verlaagd is… (ondanks het feit dat de ECB het renteniveau dat de banken zelf moeten betalen al jaren heel erg laag houdt). Wat natuurlijk wel zou kunnen is dat we net als de Ieren de achterstanden bij de schuld gaan optellen. Maar of dat de problemen gaat oplossen, bij stijgende werkloosheid… Alles moet flexibeler, van de ECB en De Nederlandsche Bank, behalve de schulden zelf. Nou ja, tenzij het natuurlijk schulden zijn van pensioenfondsen aan huidige of toekomstige gepensioneerden, dan wordt wel rekening gehouden met verminderde betaalcapaciteit.

Grafiek 1. Aantal Ierse hypotheken met meer dan 90 dagen betalingsachterstand.
Ìers1

Grafiek 2. Herstructureringsoplossingen voor hypotheken met een betalingsachterstand.

Iers2

Beste Stef, alleen een stijging van de totale bestedingen biedt soelaas

In De Volkskrant van vandaag staat een interview met de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok.

Uit dit artikel wordt duidelijk dat:

A. Door het huidige beleid het vertrouwen van woningbouwcorporaties ondertussen dusdanig gedaald is dat tientallen nieuwbouwprojecten worden afgelast.
B. Het CPB met een woningmarktmodel werkt waarin de wonigprijzen elk jaar met 1% stijgen (zal wel reeel zijn, betekent dus nominaal 3%). Zie hierover onder andere dit artikel mijnerzijds van alweer twee jaar geleden, waarin wordt betoogd dat dit soort aannames zijn gebaseerd op econometrische schattingen van de woningmarkt die ten onrechte de kapitaalmarkt (de financiering van de hypotheken) verwaarlozen. Tot 2008 kon dat (nou ja, eigenlijk ook niet, maar omdat er nog geen ‘Mynski-moment’ was geweest leek het of het kon), daarna niet meer.

Maar het blijkt ook dat er geen benul is van de rol van bestedingen in een economie zoals die bijvoorbeeld in de nationale rekeningen wordt gemeten (dus niet: verondersteld, nee, gemeten). Ik citeer:

‘Woningcorporaties, de SP en ook huurderverenigingen willen die heffing inruilen voor investeringsverplichtingen. Dat levert de staatskas evenveel op aan btw, en de economie veel meer huizen en werk voor bouwvakkers. Ziet u daar iets in?
Dat is een klassieke discussie over de vraag of je een land uit de recessie kunt halen door meer uit te geven. Ik denk zelf dat het niet zo werkt. Maar ik zeg: werk je plan uit, laat het doorrekenen en als het blijkt te kloppen zalik er geinteresseerd naar kijken. Zover zijn we echter nog lang niet. Ze kunne het geld ook binnenhalen door een deel van hun bezit te verkopen’

In een situatie waarin al projecten worden afgeblazen wordt dus met zoveel woorden gesteld dat dat geen verdiepend effect heeft op de huidige crisis…

Maar beste meneer Blok: recessies worden altijd en overal
enkel beëindigd doordat er meer wordt uitgegeven. En nooit doordat spaargelden niet meer worden geïnvesteerd of doordat inkomens worden afgeroomd om de overheidsschulden af te lossen.

Dat hoeven geen overheidsuitgaven te zijn. Het kunnen ook bedrijfsinvesteringen of exporten of consumentenbestedingen zijn. De grote bijdrage van Keynes aan de economie was niet wat wij nu Keynesiaans denken noemen. Nee. Het was de (aan de destijds embryonale nationale rekeningen ontleende) introductie van het idee van ‘de circulaire stroom van het geld’ in de economie: inkomen wordt besteed en leidt tot productie die weer tot inkomen leidt. En de nationale rekeningen geven in detail weer hoe dat werkt. Waarbij, in een monetaire economie, die stroom kan haperen, door dat consumenten het geld vasthouden (minder consumptie of aflossen van leningen), doordat bedrijven het geld vasthouden (minder investeringen (inclusief woningbouw) of aflossen van leningen), omdat de export stagneert of omdat de overheid minder gaat besteden. Of (zoals nu, met uitzondering van de export) een combinatie van deze zaken. Maar hoe dan ook: als die stroom hapert – dan moet die stroom weer op gang komen. En wat u doet is het omgekeerde – eigenlijk een klassiek voorbeeld van wat economen ‘crowding out’ noemen, overheidsbestedingen die particuliere bestedingen verdringen. Of eigenlijk, in dit geval, belastingen die particuliere bestedingen onmogelijk maken. Een politiek die overigens haaks staat op de lage rente politiek van de ECB, die er vanuit de gedachtengang van de circulaire stroom van het geld juist op gericht is de particuliere investeringen en bestedingen te doen toenemen!

En, meneer Blok, ik weet dat er economen zijn (de zogeheten ‘Freshwater’ economen) die alles uit de kast halen om te bewijzen dat de circulaire rondgang van het geld niet van belang is: “Ricardian equivalence”, het weglaten van geld uit de modellen (werkelijk!), het veronachtzamen van de rol van schulden in de economie, ‘Intertemporal optimization’ – allerlei denkstrategieën die moeten bewijzen dat als er nu minder (meer) wordt uitgegeven er later meer (minder) wordt uitgegeven, waarbij het nu minder (meer) uitgeven per definitie wordt gezien als een rationele keuze. Deze strategie blijkt echter alleen te lukken als we geld finaal uit de modellen wegdefiniëren. En dat zal u, als voormalig bankier, toch een wat onzalig idee vinden! Hoewel we (en daar heeft u blijkens het interview met uw neus bovenop gestaan toen u bankier was) uiteraard wel moeten waken voor geldcreatie die slechts tot inflatoire prijsstijgingen van de woningvoorraad leiden – wat economen van het CPB die van de Freshwater-economen geleerd hebben dat je geld en schulden mag verwaarlozen dan weer leidt tot absurede aannames in hun modellen. U kunt ze op dat gebied nog wel een lesje leren!

Waarom goud geen goed geld was: het proefschrift van Pit Dehing over de Wisselbank van Amsterdam

1. Inleiding. Geld als overdraagbare schuld.

“Er was er eens een koning

En Croesus was zijn naam

Die iets een goed idee vond

En munten is gaan slaan”

Moderne archeologen bevestigen de mededeling van Herodotus dat Croesus of althans iemand uit diens tijd en directe omgeving is begonnen met het slaan van munten. Waarbij dat ‘iets’, dat goede idee, niet het slaan van de allereerste munten als eenheid van geld was. Het was subtieler. In die tijd bestond er namelijk al geld als rekeneenheid, in de vorm van overdraagbare eenheden van schuld, vermoedelijk afkomstig van in klei vastgelegde en in graan uitgedrukte eenheden belastingschuld. Het goede idee was wat anders en bestond uit twee delen. Het eerste was dat je die gestandaardiseerde eenheden kon koppelen aan een gestandaardiseerd metalen rondje waarbij voor dat metaal het lokaal van nature voorkomende electrum werd gebruikt, een natuurlijke mengeling van goud en zilver. Waarbij het tweede deel van het idee was deze koppeling van de gestandaardiseerde monetaire eenheid aan een eenheid van metaal zo handig werd in het gebruik – dat je het goudgehalte kon verlagen en het zilvergehalte kon verhogen. En het bekende ‘Eureka’ verhaal van Archimedes maakt duidelijk dat men in die dagen uitstekend wist hoe men edele metalen moest vermengen! Het op een gestandaardiseerde hoeveelheid metaal stempelen van de eenheid, door de staat, leidde tot een economische revolutie. Herodotus vertelt ons dat de streek van Croesus ook de eerste streek was waar wat wij nu ‘detailhandel’ noemen ontstond: een liquiditeitsverhogende monetaire innovatie als een van de oorzaken van de ontwikkeling van de markteconomie (hoezo, ‘geld is neutraal…’).

2. Geld is nog steeds overdraagbare schuld.
Het recente proefschrift van Pit Dehing, “Geld in Amsterdam“, over de opkomst van de eerste moderne bank in Nederland, bevestigt dit beeld van geld als een ‘Schumpeteriaanse’ innovatie. De bank werd opgericht door de gemeente Amsterdam, tegelijkertijd werden allerlei kleine wisselaars buiten de wet gesteld: geld opnieuw als (her)schepping van de staat. In die tijd wemelde het in Amsterdam van allerlei soorten munten van verschillend gewicht en allooi: onhandig. Waarbij het toenemende aantal transacties en de toenemende omvang hiervan het voor de grote handelaars (die het nodige hadden in te brengen in de gemeenteraad) ook steeds onhandiger maakte om met munten te betalen. De oplossing was de wisselbank. Deze kocht munten in en gaf op de tegenwaarde hiervan giraal geld uit (100% dekking), van een gegarandeerde metaalwaarde (niet: muntwaarde), waarbij de overheden van de Nederlanden de eenheden bepaalde (bais: uiteindelijk de stuiver). Dit girale geld was veel efficiënter en betrouwbaarder om mee te betalen dan de munten. Giraal geld als liquiditeitsverhogende innovatie. Gouden en andere metalen munten waren geen goed, handig, praktisch geld meer, in de nieuwe Amsterdamse economie. Er werd daarom een soort nieuw geld uitgevonden: schuldbewijzen van de wisselbank aan de eigenaren van het metaal. Overdraagbare schuld. Met de staat als degene die het standaardiseert en garandeert, mede omdat de staat het accepteert om belastingen te bepalen en, in bepaalde gevallen, afdwingt als betaling voor handelsschulden en transacties. Ook toen.

Oeps. Dit proefschrift is dus 100% consistent met het Keynesiaanse geldbegrip.

Werkgelegenheid in de Baltische staten en Olli Rehn

Jonathan Portes heeft een meesterlijke ingezonden brief in de Financial Times, over de opvattingen van Olli Rehn (link naar de blog van Brad deLong, die openbaar is). Naar aanleiding van dit artikel aan het eind een grafiek van de werkgelegenheidsontwikkeling in de drie Baltische staten.

Sir,

The EU commissioner for economic affairs brings us good news:

Since last spring, Greece has demonstrated a remarkable commitment to economic stabilisation – one certain to yield lasting returns. Spain is now also pursuing a broad reform agenda…. Europe’s recovery in the real economy has taken hold and is becoming self-sustaining.

So the commission’s strategy is working, it seems.

Except those quotes aren’t from Olli Rehn’s most recent article on your Comment page (“Austerity is working – Europe must stay the course”, December 11, 2012). They are from his article of two years ago: “New reforms can break Europe’s debt cycle”, January 11, 2011.

In this week’s piece, he said:

There is light at the end of the tunnel … confidence is returning … we need to stay the course …

What about the realities of actual economic developments in the eurozone over the last two years? If Mr Rehn had changed a couple of dates, he could probably have saved himself the trouble of writing a new article and simply resubmitted the old one.

What has actually happened in the intervening period? Unemployment in both Spain and Greece has risen to over 25 per cent. Even in Latvia, the commission’s favourite “success story”, where growth has returned, the falls in unemployment (from a very high level) have largely been the result of mass emigration; employment in Latvia remains about 20 per cent below its pre-crisis peak.

To quote Tacitus: “Solitudinem faciunt et pacem appellant.”

Page 30 of 107« First...1020...2829303132...405060...Last »
top